Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

losemyself
15:55
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viainspirations inspirations
losemyself
15:54
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viafoodforsoul foodforsoul
losemyself
15:53
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk

March 25 2017

losemyself
20:38
losemyself
20:37
0269 bf27
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
losemyself
20:36
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viamaliwa maliwa
losemyself
20:36
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viascorpix scorpix
losemyself
20:36
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
losemyself
20:36
1020 a097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
losemyself
20:31
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
losemyself
20:31
5590 d3ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
20:31
8035 6058 500
Reposted fromiPodChick iPodChick viascorpix scorpix
losemyself
20:29
1120 9ea8 500
losemyself
20:28
6879 066a
Reposted fromsoupdujour soupdujour viainspirations inspirations
losemyself
16:18
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasugarvenom sugarvenom

June 19 2015

losemyself
19:12
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viacaataleya caataleya
losemyself
19:11
9920 618b 500
Reposted fromawkwardx awkwardx viatacolatawysoko tacolatawysoko

June 07 2015

12:00

May 31 2015

12:00

May 25 2015

losemyself
16:02
"Pytasz mnie czy warto? Ja odpowiem Ci, że zawsze, bo jeśli cholernie Ci na czymś zależy, uprzesz się i zaprzesz samego siebie, stawisz czoło swoim słabościom i przeciwieństwom losu, to możesz wszystko, a nawet więcej."
Reposted fromNicinic Nicinic viatacolatawysoko tacolatawysoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl